logo

2.02.2012 ûÁÎÏ×Φ ÁÂÏÎÅÎÔÉ! õ Ú×’ÑÚËÕ ¦Ú ÞÉÓÌÅÎÎÉÍÉ Ú×ÅÒÔÁÎÎÑÍÉ Õ ÓÌÕÖÂÕ Ð¦ÄÔÒÉÍËÉ ÓÔÏÓÏ×ÎÏ ÎÅצÄÐÏצÄÎÏÓÔ¦ Û×ÉÄËÏÓÔ¦, ÝÏ ÎÁÄÁ¤ÔØÓÑ ÔÁ ÄÌÑ ÔÏÇÏ, ÝÏ צÄÓÔÅÖÉÔÉ ÐÒÏÂÌÅÍÉ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞ¦× Ú¦ Û×ÉÄ˦ÓÔÀ ÍÉ ÚÒÏÂÉÌÉ 2 ÔÅÓÔÏ×ÉÈ ÆÁÊÌÉ.

1. 9145645032 - ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÐÅÒÅצÒËÉ Û×ÉÄËÏÓÔ¦ ƦÚÉÞÎÉÈ Ú’¤ÄÎÁÎØ. ôÅÓÔÕ×ÁÎÎÑ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÉ ÐÒÉ ×ÉÍËÎÅÎÏÍÕ VPN-Ú’¤ÄÎÁÎΦ.

2. æÁÊÌ ÔÉÍÞÁÓÏ×Ï ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÉÊ - ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÔÅÓÔÕ×ÁÎÎÑ ¦ÎÔÅÒÎÅÔ-ËÁÎÁÌÕ (ÍÁ¤ÔØÓÑ ÎÁ Õ×ÁÚ¦ ÐÒÁ×ÉÌØΦÓÔØ ÎÁÒ¦ÚÁÎÎÑ Û×ÉÄËÏÓÔ¦ ÔÁ ÞÉ ÎÅ ÐÒÁÃÀ¤ ÎÁ ×ÁÛÏÍÕ ËÏÍÐ’ÀÔÅÒ¦ ÑËÉÊ ×¦ÒÕÓ).

ðÅÒÅצÒÑÔÉ ÔÁË - ÓÔÁ×ÉÍÏ ÏÄÉÎ ¦Ú ÃÉÈ ÔÅÓÔÏ×ÉÈ ÆÁÊÌ¦× ÎÁ ÚÁ×ÁÎÔÁÖÅÎÎÑ, צÄËÒÉ×Á¤ÍÏ ÄÉÓÐÅÔÞÅÒ ÚÁ×ÄÁÎØ (Ctrl+Alt+Del), ÐÅÒÅÈÏÄÉÍÏ ÎÁ ×ËÌÁÄËÕ «óÅÔØ» ¦ ÄÉ×ÉÍÏÓØ Û×ÉÄ˦ÓÔØ Ú’¤ÄÎÁÎÎÑ.

óËÁÒÇÉ (¦Ú ÐÒÉËÒ¦ÐÌÅÎÉÍÉ ÓËÒ¦Î-ÛÏÔÁÍÉ) ÐÒÉÊÍÁÀÔØÓÑ ÎÁ (518) 256-8198


3.01.2012 ûáîï÷î¶ áâïîåîôé!

äÌÑ Â¦ÌØÛϧ ÚÒÕÞÎÏÓÔ¦ ÚĦÊÓÎÅÎÎÑ ÏÐÌÁÔÉ ÚÁ ¶ÎÔÅÒÎÅÔ, ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒ ô¶í  ××¦× × Ä¦À ÓËÒÅÔÞ-ËÁÒÔËÉ ÄÌÑ ÏÓÏÂÉÓÔÏÇÏ ÐÏÐÏ×ÎÅÎÎÑ ÒÁÈÕÎËÕ ÎÏͦÎÁÌÏÍ 50 ÇÒÎ ÔÁ 100 ÇÒÎ!

scretch
ëÁÒÔËÉ ÐÏÐÏ×ÎÅÎÎÑ ÐÒÏÄÁÀÔØ:
• ÁÂÏÎÅÎÔÓØËÉÊ ×¦ÄÄ¦Ì ô¶í;
• צÄÄ¦Ì ÔÅÈЦÄÔÒÉÍËÉ ô¶í;
• ÍÁÇÁÚÉÎ «ë-óצԻ;
• ÍÁÇÁÚÉÎ «ôÅÌÅÆÏÎÉ ÔÁ ÁËÓÅÓÕÁÒÉ» (ÒÉÎÏË «ðÒÉצڻ, ¦ÌÑ Í’ÑÓÎÏÇÏ ËÏÒÐÕÓÁ);
• ÍÁÇÁÚÉÎ «èÒÅÝÁÔÉË», 1-Ê ÐÏ×ÅÒÈ, צÄÄ¦Ì Ú ÐÒÏÄÁÖÕ ÔÅÌÅÆÏΦ×;
• ÓÕÐÅÒÍÁÒËÅÔ «æÕÒÛÅÔ», 1-Ê ÐÏ×ÅÒÈ,  צÄÄ¦Ì «CD Land»;
• ÍÁÇÁÚÉÎ «æÕÄÖ¦ åËÓÐÒÅÓ», ×ÕÌ. ÷ÏËÚÁÌØÎÁ, 2;
• ÚÕÐÉÎÏÞÎÉÊ ËÏÍÐÌÅËÓ 1-Á ÛËÏÌÁ, ×ÕÌ. ëɧ×ÓØËÁ, 305 á;
• ÍÁÇÁÚÉÎ «ïÆ¦Ó ìÁÊλ, ×ÕÌ. ëɧ×ÓØËÁ, 180;
• ÍÁÇÁÚÉÎ «æÏÎÔÁλ, 273 Ë×ÁÒÔÁÌ (âáí);
• ÍÁÇÁÚÉÎ «ûÏËÏÌÁÄÎÉÊ ÄÏͦ˻, ×ÕÌ. ÷ÏËÚÁÌØÎÁ, 38;
• ÍÁÇÁÚÉÎ «å×ÅÒÅÓÔ», 273 Ë×ÁÒÔÁÌ (âáí).

ðÅÒÅÌ¦Ë ÍÁÇÁÚÉΦ×, ÄÅ ÍÏÖÎÁ ÐÒÉÄÂÁÔÉ ÓËÒÅÔÞ-ËÁÒÔËÉ, ÐÏÓÔ¦ÊÎÏ ÒÏÚÛÉÒÀ¤ÔØÓÑ. ëÕÐÕÊÔÅ ÎÁÛ¦ ÓËÒÅÔÞ-ËÁÒÔËÉ Õ ÔÏÒÇÏ×ÉÈ ÔÏÞËÁÈ, ÎÁ ÑËÉÈ ¤ ÔÁËÅ ÐÏÚÎÁÞÅÎÎÑ
kupui_tut

23.12.2011 âåúëïûôï÷îéê îáìáûôï÷áîéê û÷éäë¶óîéê WI-FI òïõôåò.

úÁ ÕÍÏ×É ÚÁÍÏ×ÌÅÎÎÑ ÐÏÓÌÕÇÉ «û×ÉÄ˦ÓÎÉÊ ÒÏÕÔÅÒ» ×Ó¦ ÂÅÚ ×ÉÎÑÔËÕ ÁÂÏÎÅÎÔÉ ÍÏÖÕÔØ ÂÅÚËÏÛÔÏ×ÎÏ ÏÔÒÉÍÁÔÉ Û×ÉÄ˦ÓÎÉÊ Wi-Fi ÒÏÕÔÅÒ D-Link DIR-615*, Ú ÇÒÁÎÉÞÎÏÀ Û×ÉÄ˦ÓÔÀ ÂÅÚÐÒÏצÄÎϧ ÐÅÒÅÄÁÞ¦ 300 íâ/ÓÅË, ЦÄÔÒÉÍËÏÀ IPTV ÔÁ DMZ.

äÌÑ ÏÔÒÉÍÁÎÎÑ  Wi-Fi ÒÏÕÔÅÒÁ D-Link DIR-615 ÎÅÏÂȦÄÎÏ:
– úÁÍÏ×ÉÔÉ ÐÏÓÌÕÇÕ «û×ÉÄ˦ÓÎÉÊ ÒÏÕÔÅÒ» ÂÕÄØ-ÑËÉÍ ÚÒÕÞÎÉÍ ÄÌÑ ÷ÁÓ ÓÐÏÓÏÂÏÍ: ÅÌÅËÔÒÏÎÎÏÀ ÐÏÛÔÏÀ, ÚÁÔÅÌÅÆÏÎÕ×ÁÔÉ ÞÉ ÚÁצÔÁÔÉ ÄÏ ÏƦÓÕ «ô¶í-¶ÎÔÅÒÎÅÔ»;
– ïÐÌÁÔÉÔÉ ÐÏÓÌÕÇÕ «û×ÉÄ˦ÓÎÉÊ ÒÏÕÔÅÒ» × ÒÏÚͦҦ 360 ÇÒÎ;
– ïÔÒÉÍÁÔÉ ÂÅÚËÏÛÔÏ×ÎÏ Õ ÏƦӦ «ô¶í-¶ÎÔÅÒÎÅÔ» 1 ÒÏÕÔÅÒ D-Link DIR-615 Ú ×¦ÄÐÏצÄÎÉÍ ÎÁÌÁÛÔÕ×ÁÎÎÑÍ (×ÁÒÔ¦ÓÔØ ÒÏÕÔÅÒÁ ÔÁ ÎÁÌÁÛÔÕ×ÁÎÎÑ ×ËÌÀÞÅÎÁ ÄÏ ×ÁÒÔÏÓÔ¦ ÐÏÓÌÕÇÉ).

ð¦ÓÌÑ ÃØÏÇÏ ×É ÂÕÄÅÔÅ ÏÔÒÉÍÕ×ÁÔÉ ÝÏͦÓÑÞÎÏ ÚÎÉÖËÕ × ÒÏÚͦҦ 30 ÇÒÎ ÐÒÏÔÑÇÏÍ 12 ͦÓÑÃ¦× Ð¦ÓÌÑ ÁËÔÉ×Áæ§ ÁËæ§, ÑËÝÏ ×ÁÛÁ ÁÂÏÎÐÌÁÔÁ × ÃÅÊ ÐÅÒ¦ÏÄ ÓÔÁÎÏ×ÉÔØ 30 ÇÒÎ × Í¦ÓÑÃØ ÁÂÏ Â¦ÌØÛÅ. ñËÝÏ ÁÂÏÎÐÌÁÔÁ × ÃÅÊ ÐÅÒ¦ÏÄ ÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÍÅÎØÛÅ 30 ÇÒÎ × Í¦ÓÑÃØ, Õ ÔÁËÏÍÕ ÒÁÚ¦ ÁÂÏÎÐÌÁÔÁ ÎÅ ÓÔÑÇÕ¤ÔØÓÑ.
_________
* îÁ ÏÄÉÎ ÌÏǦΠÍÏÖÎÁ ÂÅÚËÏÛÔÏ×ÎÏ ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÎŠ¦ÌØÛÅ ÏÄÎÏÇÏ ÒÏÕÔÅÒÁ.


ïÔÒÉÍÁÊÔÅ ÐÏ×ÎÕ Ó×ÏÂÏÄÕ ÐÅÒÅÓÕ×ÁÎÎÑ Ú ÂÅÚÐÒÏ×ÏÄÎÉÍ ¶ÎÔÅÒÎÅÔÏÍ ×¦Ä ô¶í.

 

23.12.2011 ô¶ìøëé ô¶í îáäá´ äïóôõð äï ¶îôåòîåôõ âåú ïâíåöåîîñ û÷éäëïóô¶.

âÕÌÏ ××ÅÄÅÎÏ × Ä¦À ÎÏ×Õ ÏÐÔÉÞÎÕ ÍÁǦÓÔÒÁÌØ ¦ ×Äצަ Ú¦ÌØÛÅÎÏ ÐÒÏÐÕÓËÎÕ ÚÄÁÔΦÓÔØ ÎÁÛÉÈ ÚÏ×ΦÛÎ¦È ËÁÎÁ̦×. úÁ×ÄÑËÉ ÃØÏÍÕ Ú 01.01.2012 âõäå úâ¶ìøûåîï û÷éäëïóô¶ × ÕÓ¦È ¶ÎÔÅÒÎÅÔ-ÐÁËÅÔÁÈ.
ðÒÏ ÎÏצ Û×ÉÄËÏÓÔ¦ ÄÅÔÁÌØΦÛÅ.

ðÏÓЦÛÁÊÔÅ, ЦÄËÌÀÞÅÎÎÑ ÂÅÚËÏÛÔÏ×ÎÅ!

 

23.12.2011 ûáòá úáê÷ïà îå âõ÷á´.

ð¦ÄËÌÀÞ¦ÔØ äÏÍÁÛÎ¦Ê ÂÅÚ̦ͦÔÎÉÊ ¶ÎÔÅÒÎÅÔ ×¦Ä ô¶í ÔÁ ÏÔÒÉÍÁÊÔÅ 2 í¶óñ㶠âåúëïûôï÷îïçï ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÎÎÑ Û×ÉÄ˦ÓÎÉÍ ¶ÎÔÅÒÎÅÔÏÍ ÚÁ ÏÂÒÁÎÉÍ ÔÁÒÉÆÏÍ .

õÍÏ×É ÁËæ§:
• ÐÏÄÁÔÉ ÚÁÑ×ËÕ ÎÁ ЦÄËÌÀÞÅÎÎÑ ÄÏ ¶ÎÔÅÒÎÅÔÕ ×¦Ä ÐÒÏ×ÁÊÄÅÒÁ ô¶í ÄÏ 31 Ó¦ÞÎÑ 2012 ÒÏËÕ;
• ×ÎÅÓÔÉ ÐÅÒÅÄÐÌÁÔÕ ÚÁ ÄÒÕÇÉÊ ÔÁ ÔÒÅÔ¦Ê Í¦ÓÑæ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÎÎÑ ¶ÎÔÅÒÎÅÔÏÍ ÚÁ ÏÂÒÁÎÉÍ ÔÁÒÉÆÎÉÍ ÐÌÁÎÏÍ;
• âåúëïûôï÷îï ×É ÏÔÒÉÍÕ¤ÔÅ ÐÅÒÛÉÊ ¦ ÏÓÔÁÎÎ¦Ê Í¦ÓÑÃØ ÒÏËÕ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÎÎÑ ¶ÎÔÅÒÎÅÔÏÍ ÚÁ ÏÂÒÁÎÉÍ ÔÁÒÉÆÏÍ.

 05.12.2011 õ÷áçá!

 õ Ú×’ÑÚËÕ Ú ÏÒÇÁΦÚÁæÊÎÉÍÉ ÐÒÏÂÌÅÍÁÍÉ, ÏÞ¦ËÕ×ÁÎÅ 1 ÇÒÕÄÎÑ ××ÅÄÅÎÎÑ × Ä¦À ÄÏÄÁÔËÏ×ÏÇÏ ÍÁǦÓÔÒÁÌØÎÏÇÏ ËÁÎÁÌÕ ×¦ÄÂÕÄÅÔØÓÑ ÐÒÏÔÑÇÏÍ ÎÁÊÂÌÉÖÞÉÈ 2-3 ÔÉÖΦ×. ÷ Ú×'ÑÚËÕ Ú ÃÉÍ ÍÏÖÌÉ×Å ÔÉÍÞÁÓÏ×Å ÚÍÅÎÛÅÎÎÑ Û×ÉÄËÏÓÔ¦ ÎÁ ÄÅÑËÉÈ ÎÁÐÒÑÍËÁÈ × ×ÅÞ¦ÒΦ ÇÏÄÉÎÉ.

 ÷ÉÂÁÞÔÅ ÚÁ ÔÉÍÞÁÓÏצ ÎÅÚÒÕÞÎÏÓÔ¦.

24.11.2011 õ÷áçá!

õ Ú×’ÑÚËÕ Ú ÐÒÏ×ÅÄÅÎÎÑÍ ÐÒÏƦÌÁËÔÉÞÎÉÈ ÒÏÂ¦Ô ÎÁ ÔÅÈÍÁÊÄÁÎÞÉËÕ ô¶í 25.11.2011 Ú 00:30 ÄÏ 6:00 ÍÏÖÌÉצ ËÏÒÏÔËÏÞÁÓΦ (ÄÏ 10 È×) ÐÅÒÅÂϧ ÎÁÄÁÎÎÑ ÓÅÒצÓÕ ÄÏÓÔÕÐÕ ÄÏ ¶ÎÔÅÒÎÅÔ.
 
÷ÉÂÁÞÔÅ ÚÁ ÔÉÍÞÁÓÏצ ÎÅÚÒÕÞÎÏÓÔ¦.

14.11.2011 ú 1.12.2011 ÷÷ïäéôøóñ ÷ ä¶à äïäáôëï÷á ïðôéþîá íáç¶óôòáìø ðòéìõëé-ëé·÷.

ãÅ ×Äצަ Ú¦ÌØÛÉÔØ ÓÕÍÁÒÎÕ ¤ÍΦÓÔØ ÚÏ×ΦÛÎ¦È ËÁÎÁÌ¦× ¶óð ô¶í.

10.11.2011 ú îáçïäé ó÷ïçï 15-ò¶þþñ ô¶í ðòïðïîõ´ îáêîéöþ¶ ôáòéæé îá ¶îôåòîåô ôá ðòé÷áâìé÷¶ úîéöëé.

¶óð ô¶í — 15 ÒÏË¦× ÓÔÁ¦ÌØÎÏÇÏ Ú×’ÑÚËÕ ÔÁ ÎÁÊÛ×ÉÄÛÏÇÏ × Í¦ÓÔ¦ ¶ÎÔÅÒÎÅÔÕ. ó×ÑÔËÕ¤ÍÏ ÒÁÚÏÍ!

 

ðÒÏÇÒÁÍÁ ô¶í-äÉÓËÏÎÔ — ÃÅ ×ÉÎÑÔËÏ×Á ÍÏÖÌÉצÓÔØ ÏÔÒÉÍÕ×ÁÔÉ ÚÎÉÖËÉ ÄÏ 10% ÎÁ ¶ÎÔÅÒÎÅÔ  ÔÁ ÄÏ 5% ÎÁ ×Ó¦ ÔÏ×ÁÒÉ ÔÁ ÐÏÓÌÕÇÉ × ÍÁÇÁÚÉÎÁÈ ¦ ÚÁËÌÁÄÁÈ Í¦ÓÔÁ ðÒÉÌÕËÉ.

õÞÁÓÎÉËÁÍÉ ÐÒÏÇÒÁÍÉ ô¶í-ÄÉÓËÏÎÔ ÎÁ ÓØÏÇÏÄΦ ¤:

 • ÍÁÇÁÚÉÎ ÅÌÅËÔÒÏÔÏ×ÁÒ¦× ¶âë;
 • ÍÁÇÁÚÉÎ «ëóצԻ;
 • ÍÁÇÁÚÉÎ «þÏÌÏצÞÉÊ ÏÄÑÇ»;
 • ÍÅÂÌÅ×ÉÊ ×¦ÄÄ¦Ì ÍÁÇÁÚÉÎÕ «õΦ×ÅÒÍÁÇ»;
 • ÏÐÅÒÁÔÏÒ Í¦ÖÎÁÒÏÄÎÏÇÏ ÔÕÒÉÓÔÉÞÎÏÇÏ ÍϦÌØÎÏÇÏ Ú×’ÑÚËÕ  «NovaSIM»;
 • ÔÕÒÁÇÅÎÃ¦Ñ «íÁÎÄÒÉ»;
 • ÍÁÇÁÚÉÎ «óÐÏÒÔÍÁÊÓÔÅÒ»;
 • ÍÁÇÁÚÉÎ «ëÌÕ ÒÉÂÁËÁ».

óÐÉÓÏË ÐÏÓÔ¦ÊÎÏ ÐÏÐÏ×ÎÀ¤ÔØÓÑ!

ú 1 ÌÉÓÔÏÐÁÄÁ 2011 ÒÏËÕ ËÏÖÎÏÍÕ ÐÏÓÔ¦ÊÎÏÍÕ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÅצ ¶ÎÔÅÒÎÅÔ ÎÁÄÁÀÔØÓÑ ÚÎÉÖËÉ × ÚÁÌÅÖÎÏÓÔ¦ ×¦Ä ÓÔÒÏËÕ ÂÅÚÐÅÒÅÒ×Îϧ  ÒÏÂÏÔÉ:

 ÐÅÒ¦ÏÄ ÂÅÚÐÅÒÅÒ×Îϧ ÒÏÂÏÔÉ ÚÎÉÖËÁ ÎÁ ÔÁÒÉÆΦ ÐÌÁÎÉ ¶óð ô¶í ÚÎÉÖËÁ × ÍÁÇÁÚÉÎÁÈ-ÕÞÁÓÎÉËÁÈ ÐÒÏÇÒÁÍÉ
 Â¦ÌØÛÅ 3 ͦÓÑÃ¦× 4% 3%
 Â¦ÌØÛÅ 6 ͦÓÑÃ¦× 6% 4%
 Â¦ÌØÛÅ 1 ÒÏËÕ 8% 5%
 Â¦ÌØÛÅ 2 ÒÏË¦× 10% 5%

 

 • áÂÏÎÅÎÔÏÍ, ÝÏ ÂÅÚÐÅÒÅÒ×ÎÏ ÐÒÁÃÀ¤, ××ÁÖÁ¤ÔØÓÑ ÔÏÊ, ÝÏ ÎÅ ÂÕ× ×¦ÄËÌÀÞÅÎÉÊ (ÐÏ ÚÁÑצ ÞÉ ÚÁ ÎÅÓÐÌÁÔÕ) ÐÒÏÔÑÇÏÍ ÚÁÚÎÁÞÅÎÏÇÏ ÐÅÒ¦ÏÄÕ.
 • îÁÒÁÈÕ×ÁÎÎÑ ÚÎÉÖÏË ÚĦÊÓÎÀ¤ÔØÓÑ ÏÄÎÏÞÁÓÎÏ Ú ÎÁÒÁÈÕ×ÁÎÎÑÍ ÁÂÏÎÅÎÔÓØËϧ ÐÌÁÔÉ (× Î¦Þ ÎÁ ÐÅÒÛÅ ÞÉÓÌÏ ËÏÖÎÏÇÏ Í¦ÓÑÃÑ), צÄÐÏצÄÎÏ ÐÅÒ¦ÏÄ ÂÅÚÐÅÒÅÒ×Îϧ ÒÏÂÏÔÉ ÒÏÚÒÁÈÏ×Õ¤ÔØÓÑ ÓÔÁÎÏÍ ÎÁ ÃÅÊ ÞÁÓ.
 • ñËÝÏ Õ ×ÁÓ ÄÅ˦ÌØËÁ ÌÏǦΦ×, ÚÎÉÖËÉ ÎÁÒÁÈÏ×ÕÀÔØÓÑ ÎÁ ËÏÖÅÎ ÏÂ̦ËÏ×ÉÊ ÚÁÐÉÓ ÏËÒÅÍÏ ×¦ÄÐÏצÄÎÏ ÄÏ ÐÅÒ¦ÏÄÕ ÂÅÚÐÅÒÅÒ×Îϧ ÒÏÂÏÔÉ ËÏÖÎÏÇÏ ÏÂ̦ËÏ×ÏÇÏ ÚÁÐÉÓÕ.
 • úÎÉÖËÉ ÚÁÓÔÏÓÏ×ÀÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÏ ÎÁÒÁÈÕ×ÁÎØ ÚÁ ÔÁÒÉÆÎÉÍÉ ÐÁËÅÔÁÍÉ. úÎÉÖËÉ ÎÅ ÚÁÓÔÏÓÏ×ÕÀÔØÓÑ ÄÏ ÎÁÒÁÈÕ×ÁÎØ ÚÁ ЦÄËÌÀÞÅÎÎÑ, ÐÅÒÅЦÄËÌÀÞÅÎÎÑ, ×ÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÑ ÄÏÄÁÔËÏ×ÏÇÏ ÏÂÌÁÄÎÁÎÎÑ, ÐÌÁÔΦ ×ÉËÌÉËÉ ÔÁ ÚÁ ¦ÎÛ¦ ÄÏÄÁÔËÏצ ÐÏÓÌÕÇÉ.

5.10.2011 ïçïìïûåîîñ!

õ Ú×'ÑÚËÕ Ú ×ÉËÏÎÁÎÎÑÍ ÒÅÍÏÎÔÎÉÈ ÒÏÂ¦Ô ðÒÉÌÕÃØËÉÍ òåí 26.10.2011 Õ Í. ðÒÉÌÕËÉ ÂÕÄÅ ÔÉÍÞÁÓÏ×Ï ÚÎÅÓÔÒÕÍÌÅÎÏ ÒÑÄ ÓÐÏÖÉ×ÁÞ¦× ÅÌÅËÔÒÏÅÎÅÒǦ¦ Ú 09:00 ÄÏ 17:00 

- ×ÕÌ. ðÏÌØÏ×Á №№102, 104, 106, 108, 110, 112;
- ×ÕÌ. ðÅÒÅÍÏÇÉ № 163;
- ×ÕÌ. ¶ÎÄÕÓÔÒ¦ÁÌØÎÁ №№ 7 – 13.

þÅÒÅÚ ÃÅ ÍÏÖÌÉצ ÐÅÒÅÂϧ × ÒÏÂÏÔ¦ ¶ÎÔÅÒÎÅÔ ÔÁ ËÁÂÅÌØÎÏÇÏ ÔÅÌÅÂÁÞÅÎÎÑ × ÃÅÊ ÞÁÓ × ÒÁÊÏΦ âáíÕ. 

÷ÉÂÁÞÔÅ ÚÁ ÔÉÍÞÁÓÏצ ÎÅÚÒÕÞÎÏÓÔ¦.

ú ÐÏ×ÁÇÏÀ, ÁÄͦΦÓÔÒÁÃ¦Ñ ¶óð "ô¶í".

 

19.08.2011 ¶óð „ô¶í” ÚÁÐÒÏÛÕ¤ ÎÁ ÒÏÂÏÔÕ ¦ÎÖÅÎÅÒÁ ÔÅÈΦÞÎϧ ЦÄÔÒÉÍËÉ.

÷ÉÍÏÇÉ ÄÏ ÐÒÅÔÅÎÄÅÎÔ¦×:
- ÒÏÚÕͦÎÎÑ TCP/IP;
- ÂÁÖÁÎÏ ÄÏÓ×¦Ä ÒÏÂÏÔÉ Ú ÏÂÌÁÄÎÁÎÎÑÍ CISCO;
- ÂÁÖÁÎÏ ÄÏÓ×¦Ä ÒÏÂÏÔÉ Ú OS Unix;
- ÂÁÖÁÎÏ ×ÉÝÁ ÏÓצÔÁ ÚÁ ÆÁÈÏÍ;
- ÂÁÖÁÎÏ ÎÁÑ×ΦÓÔØ ÄÏÓצÄÕ ÓÉÓÔÅÍÎÏÇÏ ÁÂÏ ×Å ÐÒÏÇÒÁÍÕ×ÁÎÎÑ.

ôÁËÏÖ ¶óð „ô¶í” ÏÇÏÌÏÛÕ¤ ×ÁËÁÎÓ¦À ÎÁ ÐÏÓÁÄÕ ÔÅÈΦÞÎÏÇÏ ÓÐÅæÁ̦ÓÔÁ צÄĦÌÕ Ð¦ÄËÌÀÞÅÎØ.

28.07.2011 õ÷áçá! ú 01.09.2011 Ò. úâ¶ìøûõ´ôøóñ û÷éäë¶óôø ÷ ôáòéæîéè ðáëåôáè «äïíáûî¶ê».

15.07.2011 õ÷áçá! ô¶í úîï÷õ äòõëõ´ ãéæòï÷¶ æïôï!

íÉ ÐÏ×ÅÒÔÁ¤ÍÏ ÐÏÓÌÕÇÕ ÄÒÕËÕ Ú ÃÉÆÒÏ×ÉÈ ÎÏÓ¦§×.
îÁ ÄÁÎÉÊ ÍÏÍÅÎÔ ×ÁÒÔ¦ÓÔØ ÄÒÕËÕ ÔÁËÁ:

10 È 15 —   1,15 ÇÒÎ
15 È 21 —   4,50 ÇÒÎ
20 È 30 —   7,50 ÇÒÎ
25 È 38 — 13,50 ÇÒÎ

ã¦ÎÉ ÍÏÖÕÔØ ÚͦÎÀ×ÁÔÉÓØ, ÔÏÍÕ Ó̦ÄËÕÊÔÅ, ÂÕÄØ ÌÁÓËÁ, ÚÁ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑÍÉ. 

 14.04.2011 õ÷áçá! ôåòí¶îï÷ï!

õ Ú×’ÑÚËÕ Ú ÎÅÏÂȦÄΦÓÔÀ ÐÅÒÅÎÁÌÁÛÔÕ×ÁÎÎÑ ÁÂÏÎÅÎÔÓØËÏÇÏ ÏÂÌÁÄÎÁÎÎÑ ÐÒÏÓÉÍÏ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞ¦×, ÝÏ ÍÅÛËÁÀÔØ ÚÁ ×ËÁÚÁÎÉÍÉ ÎÉÖÞÅ ÁÄÒÅÓÁÍÉ, ÐÅÒÅÄÚ×ÏÎÉÔÉ ÎÁÍ ÚÁ ÔÅÌÅÆÏÎÁÍÉ 3-12-56, 7-09-75:

– ×ÕÌ. ðÅÒÅÑÓÌÁ×ÓØËÁ, 60;
– ×ÕÌ. ðÅÒÅÑÓÌÁ×ÓØËÁ, 58;
– ×ÕÌ. úÅÍÓØËÁ, 37;
– ×ÕÌ. úÅÍÓØËÁ, 39;
– ×ÕÌ. úÅÍÓØËÁ, 49;
– ×ÕÌ. 1 ôÒÁ×ÎÑ, 73;
– ×ÕÌ. 1 ôÒÁ×ÎÑ, 87;
– ×ÕÌ. ëÏÓÔÑÎÔÉΦ×ÓØËÁ, 94;
– ×ÕÌ. ëÏÓÔÑÎÔÉΦ×ÓØËÁ, 96.

04.04.2011 õ÷áçá!

ûÁÎÏ×Φ ÁÂÏÎÅÎÔÉ! 05.04.2011 × ÐÅÒ¦ÏÄ Ú 14:00 ÄÏ 16:00 ÍÏÖÌÉצ ËÏÒÏÔËÏÞÁÓΦ ÐÅÒÅÂϧ (ÄÏ 5 È×) ÎÁÄÁÎÎÑ ÓÅÒצÓÕ ÄÏÓÔÕÐÕ ÄÏ ¶ÎÔÅÒÎÅÔ, ÐÏ×'ÑÚÁΦ Ú ÐÒÏ×ÅÄÅÎÑÍ Á×ÁÒ¦ÊÎÏ-צÄÎÏ×ÌÀ×ÁÌØÎÉÈ ÒÏÂ¦Ô ÎÁ ÍÁǦÓÔÒÁÌÑÈ.

ðÒÏÓÉÍÏ ×ÉÂÁÞÅÎÎÑ ÚÁ ÔÉÍÞÁÓÏצ ÎÅÚÒÕÞÎÏÓÔ¦.

17.03.2010 ïçïìïûåîîñ!

õ ÞÅÔ×ÅÒ ÔÁ Ð'ÑÔÎÉÃÀ 17.03.11 ÔÁ 18.03.11 ÂÕÄÕÔØ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÉÓØ ÐÌÁÎÏצ ÐÒÏƦÌÁËÔÉÞΦ ÒÏÂÏÔÉ ÄÌÑ Ð¦Ä×ÉÝÅÎÎÑ ÑËÏÓÔ¦ ÐÏÓÌÕÇ. õ Ú×'ÑÚËÕ Ú ÃÉÍ ÍÏÖÌÉצ ÐÅÒÅÂϧ × ÒÏÂÏÔ¦ Õ ÷/í12, צÄÐÏצÄÎÏ Ð¦ÄÍÅÒÅÖ¦ 192.168.139.0/24.  

÷ÉÂÁÞÔÅ ÚÁ ÔÉÍÞÁÓÏצ ÎÅÚÒÕÞÎÏÓÔ¦.

ú ÐÏ×ÁÇÏÀ, ÁÄͦΦÓÔÒÁÃ¦Ñ ¶óð "ô¶í".  

18.02.2011 ïçïìïûåîîñ!

÷É ÚÁ×ÖÄÉ ÍÁ¤ÔÅ ÍÏÖÌÉצÓÔØ ÐÅÒÅצÒÉÔÉ Ó×¦Ê ÐÏÛÔÏ×ÉÊ ÑÝÉË(login@tim.ua), ÚÁצÔÁ×ÛÉ ÎÁ ÓÁÊÔ webmail.tim.ua, ÄÅ ÐÏÔÒ¦ÂÎÏ ××ÅÓÔÉ Ó×¦Ê ÌÏǦΠÔÁ ÐÁÒÏÌØ ÎÁ ÐÏÛÔÕ.

 ú ÐÏ×ÁÇÏÀ, ÁÄͦΦÓÔÒÁÃ¦Ñ ¶óð "ô¶í".

31.01.2011 õ÷áçá!
õ צ×ÔÏÒÏË (1 ÌÀÔÏÇÏ 2011 ÒÏËÕ) Ú 12:00 ÄÏ 17:00 ÍÏÖÌÉצ ÐÅÒÅÂϧ × ÒÏÂÏÔ¦ Õ Ú×’ÑÚËÕ Ú ÐÌÁÎÏ×ÉÍÉ ÐÒÏƦÌÁËÔÉÞÎÉÍÉ ÒÏÂÏÔÁÍÉ ÎÁ ÅÌÅËÔÒÏÓ¦ÔËÁÈ.

21.01.2011 õ÷áçá!
÷ ÐÏÎÅĦÌÏË (24 Ó¦ÞÎÑ 2011 ÒÏËÕ) Ú 4:00 ÄÏ 16:00 ÂÕÄÕÔØ ÐÒÏ×ÏÄÉÔÉÓØ ÐÌÁÎÏצ Ò¦ÞΦ ÐÒÏƦÌÁËÔÉÞΦ ÒÏÂÏÔÉ ÎÁ ïòôðã.
õ Ú×'ÑÚËÕ Ú ÃÉÍ ÍÏÖÕÔØ ÂÕÔÉ ÐÅÒÅÂϧ × ÒÏÂÏÔ¦ ÍÅÒÅÖ¦ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞ¦×:
- áô ÔÀÔÀÎÏ×Á ËÏÍÐÁÎ¦Ñ "÷.á.ô.-ðÒÉÌÕËÉ" (ÎÁ ×ÕÌ. ðÉÒÑÔÉÎÓØ˦Ê);
- ÷áô "ðÒÉÌÕÃØËÉÊ Í'ÑÓÏËÏͦÎÁÔ";
- äáô "õËÒÓÐÅÃÔÒÁÎÓÇÁÚ";
- úáô "íÁÓÌÏÚÁ×ÏÄ ðÒÉÌÕËÉ";
- ôï÷ "á¶ò-ðÏ̦ÇÒÁÆ";
- ôï÷ "äÁÔÁÌÁÊÎ";
- ôï÷ ôòë "´×ÒÏÐÁ í¦ËÓ";
- autoa1;
- brichenkova;
- kamen;
- kaskad;
- kovalenko;
- sapfir;
- krulou;
- viktoria8;
- vista;
- unt;
- yarina.
÷ÉÂÁÞÔÅ ÚÁ ÔÉÍÞÁÓÏצ ÎÅÚÒÕÞÎÏÓÔ¦.

ú ÐÏ×ÁÇÏÀ, ÁÄͦΦÓÔÒÁÃ¦Ñ ¶óð "ô¶í".

28.12.2010
çÒÁÆ¦Ë ÒÏÂÏÔÉ ¶óð "ô¶í" ÎÁ ÎÏ×ÏÒ¦ÞΦ Ó×ÑÔÁ:
31.12.2010  ÍÉ ÐÒÁÃÀ¤ÍÏ ÄÏ 12.00
01.01.2011 - ×ÉȦÄÎÉÊ.
02-03.01.2011 - ÐÒÁÃÀ¤ Ô¦ÌØËÉ ÔÅÈЦÄÔÒÉÍËÁ ÐÏ ÔÅÌÅÆÏÎÕ Ú 9.00 ÄÏ 17.00.
04-05.01.2011 - ÐÒÁÃÀ¤ÍÏ ÚÁ Ú×ÉÞÁÊÎÉÍ ÒÏÂÏÞÉÍ ÇÒÁƦËÏÍ.
06.01.2011 - ËÏÒÏÔËÉÊ ÒÏÂÏÞÉÊ ÄÅÎØ.
07.01.2011 - ×ÉȦÄÎÉÊ.
08-09.01.2011 - ÐÒÁÃÀ¤ Ô¦ÌØËÉ ÔÅÈЦÄÔÒÉÍËÁ ÐÏ ÔÅÌÅÆÏÎÕ Ú 9.00 ÄÏ 17.00.
10-13.01.2011 - ÐÒÁÃÀ¤ÍÏ ÚÁ Ú×ÉÞÁÊÎÉÍ ÒÏÂÏÞÉÍ ÇÒÁƦËÏÍ.
14.01.2011 -  ÐÒÁÃÀ¤ Ô¦ÌØËÉ ÔÅÈЦÄÔÒÉÍËÁ ÐÏ ÔÅÌÅÆÏÎÕ Ú 9.00 ÄÏ 17.00.
äÁ̦ ÚÁ Ú×ÉÞÁÊÎÉÍ ÒÏÂÏÞÉÍ ÇÒÁƦËÏÍ.

 ðÒɤÍÎÏÇÏ ÷ÁÍ Ó×ÑÔËÕ×ÁÎÎÑ!!!